Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2008 / 4   //    «    8    » 
VAN FOGALMAD? - Szabadság
Bárkán György
Győztesek és vesztesek
jegyzet 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


Az egyik értelmező kéziszótárban a szabadság szó jelentése: "általában idegen erőtől való függetlenség. Ily értelemben a sz. szót a legkülönbözőbb vonatkozásokban használják". A nyelvtörténeti szótár szerint eredetileg helynév lehetett, a belőle képzett - s ma már elhomályosult történetű - "szabadul" ige viszont eredetében alighanem őrzi a valóságos és szimbolikus kötöttségektől elmozdulás, s így a felszabadulás mozzanatát.

    Legújabbkori történelmünk a szabadság nevében létrehozott kötelmek alóli felszabadulás igéretével kecsegtetett, és minden buktató ellenére idézzük a polgári öneszmélés "hármasegységét": a szabadság, egyenlőség, testvériség kategóriáit. A "hármasegység" azonban a mély összefonódással együtt is ellentmondásos: az egyén teljes szabadsága korlátozza az egyenlőség és a testvériség kibontakozását, ezek viszont szűkítik a szabadság mozgásterét. Mai politikai mezőnkben ez a vállalkozás szabadsága és a szolidaritás, a demokratikus egyenlőség-eszmény és a liberális önérvényesítés, majd gazdasági haszonszerzés egymást kiegészítő s egymással mégis szembeforduló érvényesülésében, harcában - a játéktér fölött uralomra törő expanziójában jelenik meg. Sajnálatos, hogy e harc pozíciói egyenlőtlenül oszlanak meg. A "hármasegység" belső tényezőinek kompromisszuma helyett a hatalom birtokában vagy árnyékában megragadható esélyek biztosítják, hogy a haszonszerző törekvések mindig erőfölényben legyenek.

    Hayek és Friedmann neoliberális nézetei - amelyekre e törekvések támaszkodnak - éppen azért egyoldalúak, mert a szabadságot olyan kizárólagos értéknek tételezik, amely minden mást maga alá rendel, s nem számol a "hármasegység" másik két mozzanatának fontosságával. Mélyebb megfontolásban pedig maga a szabadság is csak a szolidaritás részeként s az egyenlőség előfeltétele alapján bontakozhat ki.

    A szabadság szó vonatkozásai egymással összefüggő jelentések sokféleségéből alakultak ki, s mögöttük a valóság különböző jelenségtartományait fedezhetjük föl. A külső és a belső szabadság (romantikus szóhasználattal a "lélek szabadsága") szorosan összetartozik. A két szélső pólus azonban az átmenetek rendkívül széles skáláját határolja: egyik oldalon az együttélés kötelmeinek teljes elutasítása, másikon a "menekülés a szabadságtól" önfeladó védekezése található.

    A szubjektív, benső szabadság vizsgálatának is hosszú filozófiai múltja van. Hanna Arendt például a politika és szabadság klasszikusan tételezett ellentétéből kiindulva vallja, hogy a szabadság filozófiai fogalma ebből bontakozott ki. A bensőségnek az a visszahúzódást is biztosító világa, amelyet mi a lélek szabadsága fogalmával fejezünk ki, szintén ebből született. Napjainkban azonban a politikától kérjük számon a cselekvési lehetőség objektív, s a benső világ szubjektív szabadságának biztosítását, s ez a valóságban rendkívül sok ellentmondásba ütközik.

    Hayek a szabadság biztosította cselekvési tér gazdasági eredményességet garantáló jellegét emeli ki, Rawls az igazságosság és szabadság egymást - bonyolult áttételeken át - feltételező összefüggéseit. Problémát mindenekelőtt az okoz, hogy a szabadság adta verseny győztesei mellett mindig megjelennek a vesztesek is, s a Rawls emlegette méltányosság önmagában még nem szavatolja a szolidaritást, amely túlmutat a gazdasági racionalitás, a logikai értelemben vett igazságosság és a méltányosság tényezőin. Számomra szinte érthetetlennek tűnik, hogy a liberális politikusok, filozófusok, az úgynevezett véleményformálók által irányított közgondolkozás - ha elvben talán el is fogadják - a gyakorlatban miért nem érvényesítik az egyszerű igazságot, hogy a vesztesek, a sérültek és a betegek "társadalmi költsége" mindig több, mintha a megelőzésre, a szolidaritás és a humánus elkötelezettség nevében gyakorolt önkorlátozásra, lemondásra építünk. A társadalmi veszteség történelmi távlatban a győztesek vesztesége is: azért élünk társadalomban, hogy együttes erőfeszítéssel alakítsuk életünket, s az együttességnek rendeljük alá az önzést, különben mindnyájunkat az önzés rendel maga alá, s a győztesekből előbb-utóbb ugyancsak vesztesek lesznek. Sajnos, a jelen győztesei ezt sohasem hiszik el! Még nagyobb baj azonban, hogy birtokolva a nyílt és rejtett rábeszélők, bértollnokok és média-közszereplők szolgálatait, a győzelem mindenhatóságába vetett hitüket klisékként préselik a vesztesek és kiszolgáltatottak tudatába. Ezek a tömegek a szabadság utáni vágyat fölcserélik a győzelem és a gazdagság áhításával, a humánus értékeket a fogyasztási javak birtoklásából adódó mindenhatóság-tudattal. Így alakul ki - Fromm klasszikus kategóriáját idézve - a menekülés a szabadságtól, amely a hamis biztonság elérhetőségének tudatával tompítja a vereségtől, veszteségtől, felelősségvállalástól félő embert.

    Ellentétes irányú folyamatot fedezett föl a szabadság új fogalmának körvonalazásában a múlt századelő nagyhatású filozófusa, Henri Bergson. A pszichikus folyamatok egyedi mozgáspályáinak gondos elemzése után megállapította, hogy a lelki élet időbeli tagolódása során szükségszerűen jelennek meg metafizikai értékek az egyéni pszichikumban. A megformált lelki jelenségek mögött húzódó amorf élmények, az egzisztencia mélyéről megnyilatkozni akaró s kibontakozó tartam a pszichikus folyamatok elrendeződő struktúrájában nyilatkozik meg. Az egzisztencia lélektani törvényeit felhasználva kiszabadul a pszichikum homályos mélyéről s énné, személyiséggé szerveződik. Ez a tartam az időbeli megformálódás rendjében hozza létre a szabadságot, amelynek így határai és fokozatai vannak. Az egyéni, belülről fakadó rend kibontakozásában átélhetjük saját meglévő vagy kiharcolt szabadságunkat. Így jön létre a személyiség és az egzisztencia szerveződésében és dinamikájában idő, rend és szabadság összefüggése, az egyén elmozdulásának lehetősége a szabadság felé.

    Bergson hatása is inspirálhatta Sartre-ot és az egzisztencialistákat a szabadság összefüggéseinek konkrét elemzésében. A francia ellenállási mozgalom - a szabadságvágy fényes, gyakorlati példája - alapján született meg a választás abszolút jellegéről alkotott tanítás. Minden ember szabadság-lehetőséggel születik, s választania kell, hogy kibontakoztatja-e vagy a konformista úton halad. Sartre, akárcsak Bergson, megvizsgálta az egyéni pszichikus folyamatok és a belső determináció útjait, s az általa megalkotott egzisztencialista pszichoanalízis kategóriáival olyan elemzést nyújtott, amely feltárja, hogy az egyén minden egyes önmegvalósítási aktusában van minimális választási lehetőség: a pszichikus folyamatok determináló jellegéhez tartozik a módosítási-változtatási tér. Így az egyéni élet-aktusok és választási helyzetek mindegyikében van legalább egy parányi, minimális szabadságfok, amellyel e determinációt módosítani lehet, s az önelemzés módszereivel fel lehet tárni.

    Ezt érezte József Attila is, mikor az értelem kora után vágyakozva megjelenítette a szubjektumból kibontakozó szabadságélményt, értelmi és érzelmi kitárulkozást, amelyből azután megszületik "gyönyörű képességünk, a rend", s történelmileg beláthatjuk a jelenből a jövőt, a "véges végtelent".

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2008 / 4   »   Győztesek és vesztesek
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911