Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2005 / 10   //    «    4    » 
HA NEM VAGY ELLENÁLLÁS
Ács József
Ellenállás vagy szembenállás?
esszé (részlet)
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


Babits kiindulópontnak választott verse nem arról az ellenállásról szól, ami a szellemi lövészárkok egyik vagy másik oldalán az ott tartózkodóknak - már csak önvédelembõl is - kötelezõ tartozék, afféle üzembiztosan golyóálló acélsisak vagy vaskalap. A közös ellenségkép összetartó erejét méltató cinikus, reálpolitikai filozófia csakis a szellemi üresség terében emelkedhet magasra. A Babits által leírt ellenállás sem valamely "ellenségnek" szól: egyszerűen a hiteles szellemi magatartás következménye. De hát hol van ennek a magatartásnak a talp alatti földnél nagyobb sziklaalapzata, kérdi Horgas Béla. Alapkérdés. "Mit tudhatunk? Mit tehetünk? Mit remélhetünk" - ezeket a Kanttól származó kérdéseket csak az teszi fel, aki vállalja az önálló gondolkodás kínos-keserves feladatát. Nem az elveszett befolyását sirató értelmiségrõl van szó. Magatartásunk alapzatának keresése nem azért feladatunk, mert "értelmiségiek" vagyunk - jelentsen bármit ez a szó -, hanem mert emberek.

    A költõk, akik egy sort sem tudnak leírni, míg a teremtõ szellemmel kapcsolatba nem kerülnek, jól ismerik a létezõ fölényét a (még) nem létezõvel szemben - tevékenységük, melyben megtapasztalják e szellem működését, mégis a sosem-volttal hozza õket kapcsolatba.

    Nem csak költõk által születik valami új a világra, hivatásuk természete azonban különösen érzékennyé teszi õket e paradoxon iránt - miként a létezõ dolgok köréje keményedett dióhéjának feltörésére váró Babitsot is.

    A mindenkori fennállóhoz alkalmazkodás stratégiája a maga igazolását a létezõ fölényére alapozza a nem létezõvel szemben, mondván, kell-e jobb bizonyíték a fennálló szellemi megalapozottságára, mint az, hogy: fennáll. Erejét, érvényességét bizonygassa más, ami helyet keres magának az ég alatt.

    E szellemellenes apologetika legradikálisabb bírálatát talán Szabó Lajos és Tábor Béla adják Vádirat a szellem ellen című, épp Babits verse megjelenésének évében kiadott esszéjükben, melyben a világ darabokra hullását végsõ soron annak tulajdonítják, hogy a XX. század embere végképp lemondott az egyetemességrõl, és elmerült az elfogulatlanságként beállított értékmentesség világában, ahol a bábeli nyelvzavarban nincsenek többé értékszempontok: egyszerűen az érdekek és az érdekérvényesítõ képességek összecsapása alakítja ki a fennállót, nem a dialógus, hanem a erõ dominanciája jegyében. A szerzõk az elsõ fejezetben a szellem szerepérõl szólva ilyen, ma már eretnekségnek ható gondolatokat vetnek papírra: "...állapítsuk meg a kritériumot, amelynek alapján a cselekedeteket értékelnünk kell, állítsunk fel egy egyetemes értékskálát e kritériumok alapján és minden cselekedetünk ennek az értékskálának a mentén helyezkedjék el oly módon, hogy mindenkor az értékskála legmagasabb fokát valósítsa meg".

    A mai gyanakvó közérzület számára már ez is csak puszta ideológia, mely a morális terror, a diktatúra árnyát vetíti elõre. Holott: "Ilyen értékskála természetesen csak az összes felmerülõ értékszempontok - és minden megismerési szempont ilyen értékszempont - kölcsönös, lelkiismeretes mérlegelése útján jöhet létre. Ettõl a magatartástól való minden eltávolodás az egyetemességrõl, egységtörekvésrõl való lemondást jelenti, és minden lépés, amely az egyetemességtõl távol visz, a szellemtõl visz távol; az egyetemességre való törekvés a szellemi élet differencia specifikája."

    "Csak egy pillantást kell vetnünk a szellemi élet mai képére, hogy megállapíthassuk: ez a magatartás egyáltalán nem jellemzõ a szellem mai képviselõire. [...] A szellemi élet egymással szemben álló, vagy ami még sokkal rosszabb, egymásról tudomást sem vevõ autarkiákra bomlott. [...] A betegség krónikus voltára mutat, hogy ezekben az autarkikus tudományos közvéleményekben általában fel sem merül a kérdés, hogyan tájékozódjunk az egymásról részint nem tudó, egymással részint ellentétes tudományos közvélemények káoszában?"

    A köz általános gyanakvása és a szellemi igények lefokozása lassanként alaptalanná, értelmetlenné váló, s ezért a semmibe foszló "kultúrkövetelésekké", természetesen a szellemmel történt visszaélések következménye, állapítja meg az esszé. De ha egyszer a szellemet alárendelték valami partikularitásnak, hatalmi érdeknek, mohó nyereségvágynak és így tovább, ha fizikai erõszakot követtek el úgynevezett szellemi indokokra hivatkozva, hogyan kíván ezen a helyzeten a világ változtatni, ha a szellemet mint olyat állítja ítélõszék elé, s maradék kapcsolatát is felszámolja vele? Hiszen ezzel az öngyilkos lépéssel a szellemen kívülre kerül, ahol végképp lehetetlenné válik mindenfajta tudatos megértés és megítélés, aminek egyedül a hatalmi érdek, a mohó nyereségvágy, a fizikai erõszak stb. nem látja kárát, míg a szellem súlyosan degradálódik és prostituálódik.

    Szabó Lajos és Tábor Béla szerint az irányító befolyás nélkül maradt belterjes elméletek, illetve a tevékenységek mechanikus lebonyolításaként elképzelt gyakorlat elszakadása csupán az elmélet és gyakorlat szellemtõl való elszakadásának tünete. Ha körbenézünk, a globálkapitalizmus és a médiademokrácia korában az értelmiség vagy a világ szakszerű üzemeltetõje, érdeknyomás alatt álló manipulátor, aki a szellemet valamely gazdasági-politikai érdeknek alárendelve fojtja meg, hogy aztán a továbbiakban az üres vagy különféle csábos kellemetességekkel kitömött burkot mutogassa bálvány gyanánt, vagy csupán fogadatlan prókátor, outsider, akinek nehezen követhetõ és következmények nélküli okoskodásaira senki sem figyel. Jóval halála után, ha már végképp veszélytelenné vált, esetleg szobrot kaphat a Széchenyi rakpart taxiparkolóként használt lehajtójának sarkában, mint Bibó István.

    Visszatérve Szabó Lajos és Tábor Béla elemzésére: "Bábelen belül szüntelenül új és új Bábelek keletkeznek; ami ma még összefüggõnek, egyértelműnek, épületre váró alapnak látszik, holnapra káosszá, abszolút értelmetlenséggé, befejezhetetlen töredékké válik. [...] Ahol az összefüggés érzése elvész, nem marad más lelki tartalom, mint a tiszta negatívum: a félelem. [...] Ezért pótolják az állásfoglalást burkolt félelem-megnyilvánulások, ezért helyettesíti a szembenállást a kölcsönös és reflexív ideológiai és pszichológiai gyanú. Kialakult a szellemtudományok hadiipara..." Ez a hadiipar a szerzõk szerint nem a problémák megoldására, hanem távoltartásukra alkalmas. Azért kovácsolunk fegyvert a szellembõl, hogy "zavartalanul élhessük ezáltal saját autarkiánk gyökeréig beteg világát". A szellem partikularitássá, pártideológiává, manipulációs receptté, érdeket leplezõ olcsó hazugsággá, eszközzé tétele, pontosabban a szellem azonosítása ezekkel nem a szellem aprópénzre váltása, hanem a szellem megtagadása.

    "A szellemtörténet nagy korszakainak emberei személyiségüket, legbensõbb énjüket érezték kockára téve a szellemi problémákban; a mai epizódkorszak embere legjobb esetben - érdeklõdést tanúsít irántuk", írják a Vádirat szerzõi. Cselekedeteinek igazolását ugyanis nem alapelvekbõl, hanem a praxisból igyekszik levezetni, mely praxis szellemi alapjai, fedezete, titkos axiómái ekként mindvégig homályban maradnak és e mesterséges homály fedezékébõl hatnak - legfeljebb tudattalan projekciók formájában kerülnek felszínre: láttunk már néhány ilyen katasztrófát.

    Mi hát ma a szellemi ellenállás? Az, ami mindig is volt.

    A félelem nélküli beszéd.

    A titkos axiómák, a dédelgetett elõfeltevések nyílt kibeszélése. A magunkról és másokról egyénileg vagy a csoportnyomás kötelmei szerint alkotott hamis és hazug sztereotípiák negligálása, mely a valósággal találkozás drámai élményét nyújtja. Törekvés mindent a lehetõ legszélesebb horizonton, de a maga természete szerint megismerni és megérteni - azt is, amit elutasítunk. Szellemi ellenállás a közmegegyezés formájában leülepedett ostobaság felkavarása, az "összes felmerülõ értékszempontok kölcsönös, lelkiismeretes mérlegelése" - egyszerűen a szellem következetes működése.

    Szándékosan a végére hagytam Szabó Lajos és Tábor Béla írásának talán legfontosabb mondandóját - a lelkiismeret szó másodszori felidézése után-

ra -: a szellem belterjessé válása annak a hibás gyakorlatnak következménye, mely a legkülönfélébb igényeket támasztja - de mindig mással, másokkal, a "világgal" szemben, holott a szellemi kötelezettségek bejelentése természetesen azt kötelezi a leginkább, aki bejelenti õket. Igényeket támasztani elsõsorban magunkkal szemben kell. Az értékekrõl nem elég beszélni, azoknak az ember cselekedeteiben, egész lényében meg kell mutatkozniuk. Mások cselekedeteinek nem vagyunk ura. És a magunk cselekedeteinek?

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2005 / 10   »   Ellenállás vagy szembenállás?
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911