Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2004 / 12   //    «    12    » 
Farkas Attila Márton
Fahrenheit 9/11 Magyarország
tanulmány (részlet)
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


Mostantól más hangon beszélünk

 

A mindmáig "balliberális" néven emlegetett hazai mainstream sajtó uralkodó beszédmódját a kilencvenes években még az Amerikából importált és "politikai korrektség" (politically correct, PC) névre keresztelt ideál: a mindenfajta másság elfogadása, a kulturális relativizmus, a multikulturalizmusra épülõ tolerancia, a kultúrák, rasszok, nemek, vallások, ideológiák, szubkultúrák és alternatív életmódok, a "sokszínŰség" dogmája határozta meg. A PC céltáblája ennek megfelelõen a konzervativizmus, a nacionalizmus, az etnosovinizmus különféle formái voltak - idehaza ezt a céltáblát a politikai jobboldal hagyományai, kultúrája és beszédmódja, valamint a történelmi egyházak képviselték. A "píszí" apostolai, mint az Egyesült Államokban, nálunk is úton-útfélen igyekeztek leleplezni a bármifajta "kirekesztés" burkolt és finom, olykor egészen szofisztikált formáit is, amivel különféle nyelvi tabuk, helyenként új szóhasználat lépett életbe. A kilencvenes évek elejétõl egy valamit magára adó liberális politikusnak, publicistának, vagy értelmiséginek bizonyos dolgokról nem volt ildomos beszélni, bizonyos szavakat, kifejezéseket azok rossz ízŰ társításai, áthallásai végett nem illett többé használnia. Legalábbis a nyilvánosság elõtt.

    Nos, ennek lett vége 2001. szeptember 11-ével. A terrortámadást követõen ugyanis éppen a píszí vált elsõszámú akadályává, hogy kollektíve meg lehessen bélyegezni a muszlim vallást és kultúrát, illetve a muszlim hitŰ etnikumokat. "Igazolást nyer az a tudományos köntösbe bújtatott félelem, amit a politically correct jegyében minden tisztességes liberális (a szó legtágabb értelmében) igyekezett elhessegetni magától (és másoktól)?" - írja Petõcz György az ekkor már többek által kifogásolt "túlzott toleranciára", "túladagolt liberalizmusra" utalva. A lejárt szavatosságú közéleti szlogenekhez, jelszavakhoz, terminusokhoz hasonlóan immár a "politikailag korrekt" fogalma sem nélkülözi az iróniát, az átvitten vagy akár konkrét formában megjelenõ idézõjelet - ami azelõtt szinte elképzelhetetlen volt. Míg a píszí elleni kirohanások korábban kizárólag a jobboldali és szélsõjobboldali publicisták írásait jellemezte, mostantól akár szitokszóként tŰnhet föl a "másik táborban" is: "Vagy itt van a ?politikai korrektség?, korunk egyik pestise, ami Amerikát és a valóban szabad világ többi részét már közel húsz éve fertõzi. Jól hangzik, a gyŰlölködni vágyó jobboldal gyŰlöli, úgyhogy biztos jó dolog. Nem az." - írja Seres László, aki pár évvel korábban még a PC élharcosának számított. Mondhatjuk: nem píszí immáron píszínek lenni.

    Ennek megfelelõen 2001. szeptember 11-e után egymást követik a politikailag teljes mértékben inkorrektnek tekinthetõ írások azokban a sajtóorgánumokban (is), amelyek korábban a PC "missziós telepeinek" számítottak, s e váltás révén a "balliberális" sajtó lényegében "baloldali és liberális véleményeknek is helyt adó neokonzervatív" sajtóvá alakul. Ezeknek a cikkeknek a szemantikai magvát elsõsorban is a gyarmatosítás legfõbb ideológiai pillére képezi: a nyugati kultúrfölény a nyugati értékeket elfogadni nem tudó/nem akaró barbárokkal, az elmaradott primitívekkel szemben, illetve a fejlettebbet, a magasrendŰt megilletõ többletjog. "A népek önrendelkezési joga csak szabad társadalmakat illet meg, vagy olyan társadalmakat, amelyek a szabadságot akarják intézményesíteni; diktatúrákat ez a jog nem illet meg" - írta a húszas években Oroszországból Amerikába szökött individualista írónõ, Ayn Rand, és igaza van: nincs, nem létezhet alanyi jog intézményes terrorrezsimek létrehozására. "Ha van tanulsága a WTC, a Pentagon elleni merényleteknek, az izraeliek elleni napi palesztin terrornak, akkor az, hogy a szabadság ellenségeinek összefogása, a Jeruzsálem projekt mindanynyiunkat fenyeget, ezért nem szabad földet, teret adni a szervezett erõszaknak." Vagyis a primitíveket sújtó kollektív büntetésrõl van szó. Seres László e cikkében a klasszikus etnosoviniszta álláspontot képviseli: "A kultúrák nem egyenrangúak: az erõszakot, a globális terrort tŰrõ/támogató kultúra nem lehet egyenértékŰ, nem élvezhet egyenlõ jogokat az ellentétével, azzal, amelyik tiltja a terrort, és békét, szabadságot, egyéni önrendelkezést hirdet. Ha mindkét kultúrát ?civilizációnak? nevezzük, akkor bizony civilizációk harca ez a javából."

    Seres egy késõbbi írásában még ennél is továbbmegy. Az Abu Graib börtönben történtek kapcsán azt fejtegeti, hogy bár a "botrányos és kellõképpen el nem ítélhetõ kínzási ügy nagyon sokat ártott a terror elleni harcnak", még ez is a nyugati kultúrfölényt igazolja, hiszen a kínzásokat "a katonaság illetékes szervei maguk kezdték feltárni, éspedig idén januárban. MŰködésbe léptek a szabad társadalom intézményei..." Mellesleg érthetetlen a nagy nemzetközi fölzúdulás, hiszen a kínzás a muszlim kultúra része, szinte az arabok lételeme, ahogyan azt maguk is beismerik: "...és ahogy szaporodtak Bush elnök bocsánatkérései (még a jordán királytól is, akinek országában rendszeresek a kínzások), úgy nõtt a soha máskor fel nem háborodó arab utca haragja: hogy mernek ezek bocsánatot kérni? És mi mikor halljuk végre egy muzulmán vezetõtõl, hogy míg ?a kínzás szerves része az arab hagyománynak, a mai napig alkalmazzák arab börtönökben? (al-Zafír, bejrúti lap), addig Amerika és a Nyugat azonnal felelõsségre vonja a bŰnösöket?"

    A legtovább talán Határ Gyõzõ megy el. Miután kifejti, hogy a muszlim bölcselet nem jutott túl az általa "nyelvi idiotizmusnak" nevezett (egyébként minden kultúrában megjelenõ), homofónián alapuló archaikus etimologizáló filológián, valamint, hogy az iszlám semmit nem képes létrehozni évszázadok óta, azt fejtegeti, hogy a Nyugatnak fegyverrel kell az egész muszlim világot megrendszabályozni, mivel az a létére törõ õsellenség. A végén kitér a megvívandó nagy háború egy másik okára is: "A nyugatiak zömének fogalma sincs arról, hogy az iszlámnak esze ágában sincs elfogadni/elrendelni/intézményesíteni a születéskorlátozást. Afrikában - ahol térítõ hadjáratával az iszlám visszaszorította mind a katolikusok, mind az anglikánok missziós térítését, a biológiai hódítás veszélye fenyeget; az aszály és éhínség sújtotta Fekete Földrész nemcsak azt várja el a Fehér Embertõl, hogy tömje a száját, hanem azt is, hogy népesedési statisztikájában kitörõ örömmel fogadja a 12-14-16 gyermekes néger családok nekipendülését. Ha ennek százados veszedelmét a Nyugat felfogja, akkor rádöbben arra, hogy miért kell agresszív módon fellépnie a fundamentalista iszlámmal szemben minden arcvonalon; miért kell a születéskorlátozást rákényszerítenie, és miért kell, elsõként, támadólag fellépnie. A Nyugat szekuláris társadalmának feje felõl nemcsak a ?karddal (értsd: atomlövedékkel) térítõ? protofasiszta iszlám fenyegetését kell egyszer és mindenkorra elhárítania, hanem ki kell kényszerítenie az iszlám együttmŰködését a fogamzásgátlás globális végrehajtásában - hogy ezzel elejét vegyük a katasztrofális népességrobbanásnak a bolygón." Ez már nem a civilizált világot a barbároktól féltõ defenzív álláspont. Itt már nem csupán a nyugati világ önvédelmérõl van szó, sõt, még csak nem is a primitívek civilizálása érdekében fojtatott gyarmati háborúról. Bizony elgondolkodhatunk, hogy pontosan mit is értsünk a "fegyverrel való születésszabályozás" fogalmán.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2004 / 12   »   Fahrenheit 9/11 Magyarország
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911