Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2011 / 5   //    «    2    » 
Nacsinák Gergely András
Tisztánlátás
esszé
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 egy

A kép felröppenő madarat ábrázol. Ólomszürke madár, széttárt szárnyú, lebeg a vászon légüres terében.


kettő

A kép egy festőt ábrázol. Magritte az, aki épp egy felröppenő madarat fest, és a madár ólomszürkén lebeg a vászon légüres terében. A festő öltönyben ül az állványa előtt, az állványon vászon, a vásznon madár. Ecsetje a kép középpontján pihen, a madár szárnyának tövén; ő maga mégsem arrafelé fordul, hanem balra tekint, és figyelmesen szemléli modelljét, hogy a mozdulatot befejezhesse. A modell a mellette lévő asztalon van: a barna vászonnal takart asztallapon gondosan elhelyezett hófehér tojás.


három

A kép egy festőt ábrázol, amint önmagát festi, mikor éppen egy felröppenő madarat ábrázoló képet fest. Ez már nem festmény, hanem fekete-fehér fénykép. Magritte látható rajta: öltönyben ül a festőállvány előtt, az állványon vászon, a vásznon Magritte, amint öltönyben ül a festett festőállvány előtt, melyen egy ugyancsak festett vászon van, rajta a kitárt szárnyú, ólomszürkén lebegő madárral. Magritte ecsetje a kép középpontján pihen, a festett madár szárnyán, de ő nem a vásznat nézi, rajta a képpel, melyen ő maga épp a felröppenő madarat festi, hanem elfordul, és a tőle balra lévő asztalra tekint, ahol a kép modelljének kell lennie. Az asztallapon azonban semmi sincs.


négy

Örök kár, hogy nem volt ott Magritte műtermében még egy fotóművész, hogy a sorozat következő darabját elkészíthesse. Ez a kép minden bizonnyal egy fotóművészt ábrázolt volna, amint Magritte-et fényképezi, aki a vászon előtt ül, és egy képet fest. A többit már fölösleges elmondani. A kép bizonyára azért nem készült el, mert megválaszolta volna a kérdést, amelynek a kép(ek) készítői szerint megválaszolatlanul kell maradni. Ugyanis minden attól függ, hová nézett volna a fényképész, akit a fotó ábrázol. Ahhoz, hogy e legutolsó fotó ne puszta dokumentum vagy egy bűvésztrükk leleplezése legyen, a képen lévő fotós bármerre tekinthet, egy kivétellel: ha a sorozathoz hű akar maradni, nem nézhet a masinába, amellyel Magritte-et fényképezi. A kérdés tehát: készülhetett volna ilyen fénykép, avagy mi a következő lehetőség a semmin túl? Szeretek eljátszani a gondolattal, hogy az egyetlen lehetséges megoldás erre a paradox helyzetre, ha valami rejtélyes oknál fogva a fényképész, akit a fénykép ábrázol, s amelyet mi néznénk, nem is ember, hanem egy Magritte műtermének légüres terében széttárt szárnnyal lebegő, ólomszürke madár.


három

A kép címe: Clairvoyance, „tisztánlátás”. Mármint a második képé, amely a festő­t ábrázolja, amint a hófehér tojás szemlélésében elmerülve a madarat festi. Vagy pontosabban – és Magritte esetében nem árt pontosan fogalmazni –, a festő nem madarat, hanem egy madarat ábrázoló képet fest. Ugyan­ilyen jogos volna azt mondani, hogy a festő, akit a kép ábrázol, egy tojást fest – hiszen ez a modellje, és közmegegyezés szerint a művész azért használ modellt, hogy azt lefesse – csakhogy ez a tojás, amelyet fest, a kezén valamiképp madárrá alakul. Ez volna hát a tisztánlátás: az okkult tudományok kedvelői clairvoyance-nek nevezik a jelenséget, amikor valaki képes tudomást szerezni távoli vagy jövőbeli eseményekről és dolgokról. Már csak az a kérdés – amelyet Magritte címadási gyakorlatát tekintetbe véve érdemes föltenni –, hogy a Clairvoyance melyik kép címe: azé, amit látunk, vagy amelyik a képen szerepel? Hiszen a rejtélyes előretudás, amire utal, éppenséggel a felröppenő madár alakjában bontakozik ki. Magritte különben is szívesen festett képeire festményeket, és az egyetlen adekvát módon, képi eszközökkel kutatta az ábrázolás természetét. Itt például szándékoltan felnagyítja a távolságot, amely elkerülhetetlenül jelen van képmás és modell között, és szakadékká mélyíti a legtöbbször észrevétlen rést, amelyet a festők máskülönben épp hogy elfödni igyekeznek. A hidat az egyiktől a másikig a tisztánlátás jelentené, ha nem is feltétlenül a szó okkult értelmében – a képet létrehozó művész teljes mértékben tudatában van az ábrázolt és az ábrázolás, vagy általánosabban: a valóság és a reprezentáció közötti törésnek. Mi, többiek pedig, e képességgel nem rendelkezvén, szívesen engedünk az illúziónak, az egyszerűség kedvéért a dolgokat fölcserélve azok képi, fogalmi vagy elmebeli reprezentációival.


kettő

A fénykép – mármint a létező fénykép – címe, ha jól emlékszem, tökéletesen semmitmondó. Magritte a Clairvoyance festése közben, vagy valami ehhez hasonló. Szerencse, hogy még maga a művész elkészíttette ezt a fotót, biztosítva a motívum elképzelhető legszellemesebb továbbvitelét, amihez képest minden további csak több-kevesebb sikerrel kivitelezett szellemeskedés. Mert a képnek persze születtek különféle variációi. Van egy, amelyiken a modell-tojás után a vásznon is egy tojás jelenik meg, amint téglafal tetején ülve békésen pipázik. Egy másikon – egy szerves kémiával foglalkozó folyóirat címlapja – Magritte a metalloprotein molekulaszerkezetét vázolja fel. Visszatérő megoldás, hogy a készülő képen egy fázissal továbblépve már a tepsiben jól átsült, tálalásra kész madár látható. Ezek közül egyik sem olyan jó gondolat, mint a fénykép, amely, ha tetszik, a Clairvoyance születésének valódi titkát tárja fel: szinte biztosak lehetünk, hogy amikor Magritte a képet festő festőt ábrázoló képet festette, sem madarat, sem tojást nem használt modellnek, talán meg lehet kockáztatni, hogy egyáltalán semmit sem. Pontosan úgy, ahogy arra az üres asztal utal. Végeredményben a kép az elmében születik meg, és nem puszta ábrázolása valaminek, hanem szerkezet; utalások összjátéka, emlékképek, szándékok elegye, azaz már önmagában is: összetett gondolat. Ilyen a reprezentációk természete, még ha ez nem is mindig tűnik fel. Ezt bontja szét elemeire, és teszi láthatóvá a fényképpel kiegészült Magritte-ábrázolás. Azt hiszem, ezt az utolsót, a fotót lehetne csak teljes joggal „Tisztánlátás”-nak nevezni.


egy

Ha jobban megnézzük, a fotón jól látszik, hogy a festő nem önmagát festi, amint éppen fest: ecsetje csaknem ugyanott pihen, ahol festett képmásáé: a képen látható vászonnak csaknem pontosan a centrumában, míg a fényképen szereplő festő ecsetje ugyanazon a helyen érinti a „valóságos” vásznat: a kép mértani közepétől kissé följebb, de annak tengelyében. Ők ketten majdnem pontosan ugyanott tartanak: szárnyát kitáró, ólomszürke madarat festenek. A beállítás, azt hiszem, fontos. Dacára a különböző mélységeknek, az egyre inkább elferdülő síkoknak, mindegyik szint középpontjában ugyanaz van. Kijelenthetjük tehát, hogy a kép egy felröppenő madarat ábrázol.

 

 
Kommentek (1)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
1. Zimányi István mondta: 2011. augusztus 28., 11:18
..és még számos változatot lehetne leírni annak, aki ránéz a képre.Ez tisztán a néző lelki állapota, műveltsége függvénye.
például azt is lehetne írni:

A képen egy úr ül egy festő paletta előtt és úgy csinál mintha festene.De lehet, hogy nem is fest, csak pózol.Tán mert egy ilyen képet szeretne emgörökíteni utódai számára.
-Látjátok, nagypapa milyen ügyes festő volt? (bár a festményen látható fekete madár nem túl vidám kép.
Egy pszichoanalitikus elég csúnyákat mondana róla. Nekem sincs jó véleményem a képről. Nem elég sötét a világink, akkor miért kell ilyen "düster" képeket festeni?
mert ilyen a festő lelki világa, vagy éppen az aznapi gondolatvilága is borus, vagy tán akkor /most ez a dívat?!
Hát nem jobb a vidám, üdítő képek nézése?
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2011 / 5   »   Tisztánlátás
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911